معرفی زبان های برنامه نویسی برای مبتدیان

معرفی زبان های برنامه نویسی برای مبتدیان

آشنایی, معرفی زبان های برنامه نویسی
معرفی زبان های برنامه نویسی   امروزه داشتن کسب وکاری مناسب، یکی ازمساله های ضروری در زندگی هرفرد است. برای ورودبه دنیای زبان های برنامه نویسی اولین گام دانستن راه هابرای رسیدن به مقصود است. معرفی زبان های برنامه نویسی یکی ازهمین راه ها است. لازمه موفقیت دربرنامه نویسی شناخت زبان ها،حوزه کاربرد،امنیت،کارایی وکاربردی بودن آن ها است. باید بدانیم که هرزبان به چه کاری می آیدوچه توانایی هایی دارد. برای این کارباید به تقسیم بندی زبان های برنامه نویسی آگاه شد. انتخاب معیارهای زبان برنامه نویسی: زبان های برنامه نویسی شاخص هایی دارد که توانایی هرکدام ازاین شاخص هاعبارت انداز: سطح درآمد وحقوق برنامه نویس گستره فرصت های شغلی وتقاضای کار درصد رشد تقاضاوفرصت های شغلی درآینده درصد یادگیری آسان ولذت بخش تقسیم بندی زبان های برنامه نویسی: حال…
بیشتر بخوانید